Laatst bijgewerkt op 28/05/2024

Algemene verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1 - TOEPASSINGSGEBIED EN AANVAARDING VAN DE GVCS

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna de "AV") regelen de verkoop op afstand van producten, in het bijzonder schrijfinstrumenten van het merk PILOT (hierna de "product(en)"), via de website die toegankelijk is via de volgende URL: https://pilotpen.be/ (hierna de "Website").

Ze zijn van toepassing op :

TUSSEN :

PILOT CORPORATION EUROPE

Status: SAS met een aandelenkapitaal van €7.216.936

RCS ANNECY 399 424 753

Adres: 1 rue de l'Ecriture - Saint Martin Bellevue 74370 FILLIERE, FRANKRIJK

Telefoonnummer: +33 (0)4 50 08 30 00

E-mail : contactus@piloteurope.com

Intracommunautair BTW-nummer: FR00399424753

 

(hierna de "Pilot" genoemd),

EN

Personen die een bestelling plaatsen voor product(en) via de Website

(hierna te noemen de "Klant(en)").

Piloot en de Klant worden hierna samen de "Partijen" en individueel een "Partij" genoemd.

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze AV alvorens een bestelling te plaatsen. Elke bestelling van een product op de Website impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de AV door de Klant.

 

ARTIKEL 2 - DOEL VAN DE WEBSITE EN KLANTSTATUS

De Website wordt gepubliceerd voor consumenten (elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handel, bedrijf, ambacht of beroep vallen) die in België wonen.

Indien een Klant die niet aan deze kwaliteiten voldoet toch een bestelling plaatst via de Website, wordt Pilot geacht niet te hebben ingestemd met de verkoop. Dit gebrek aan toestemming kan te allen tijde worden opgeworpen, maar enkel door Pilot. Tenzij en totdat Piloot dit gebrek aan toestemming opwerpt en op voorwaarde dat aan de andere wettelijke voorwaarden en voorwaarden die voortvloeien uit deze GCS is voldaan, is de verkoop perfect. Pilot kan een verkoop als nietig beschouwen wegens gebrek aan instemming van zijn kant zonder ingebrekestelling, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder beroep te doen op een rechter. Onverminderd de sancties van het gemene recht, in het geval van een verkoop die door Pilot als nietig wordt beschouwd of die door Pilot wordt geannuleerd wegens gebrek aan toestemming, heeft Pilot, bij wijze van schadevergoeding, het recht om de prijs te verkrijgen of te behouden, ongeacht of het product is geleverd of niet, evenals een schadevergoeding gelijk aan 10,00% van de prijs indien het product is geleverd.

ARTIKEL 3 - INWERKINGTREDING EN WIJZIGINGEN

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen vanaf de datum dat ze online worden gepubliceerd. Ze annuleren en vervangen alle voorgaande algemene verkoopvoorwaarden. Eerdere algemene verkoopvoorwaarden blijven van toepassing op bestellingen die zijn geplaatst op het moment dat deze van kracht waren.

Pilot kan de AV te allen tijde wijzigen. De inwerkingtreding van een nieuwe versie van de AVV stemt overeen met de datum waarop deze versie online wordt geplaatst op de Site. Elke nieuwe versie van de AV zal dus van toepassing zijn op elke bestelling die wordt geplaatst nadat ze online is geplaatst.

De AVV annuleren en vervangen ook elke eerdere overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp van een verkoop via de Website.

ARTIKEL 4 - BESTELLINGEN

Voor elke eerste bestelling op de Website moet de Klant de registratieprocedure volgen die wordt aangegeven bij het valideren van de bestelling.

Voor alle volgende bestellingen op de Website moet de Klant zich identificeren met zijn e-mailadres en wachtwoord tijdens de bestelprocedure of in het gedeelte van de site genaamd "mijn account" of op een vergelijkbare manier.

Als het wachtwoord verloren of vergeten is, kan de Klant klikken op de link "Wachtwoord vergeten?" of een gelijkwaardige link op de identificatiepagina. De Klant ontvangt dan een e-mail op het adres dat hij bij zijn registratie heeft opgegeven, zodat hij een nieuw wachtwoord kan kiezen.

Door te klikken op de knop "Bestelling valideren" of "Betalen" of een gelijkwaardige benaming tijdens het bestelproces, en na de inhoud van de bestelling in zijn/haar "Winkelmandje" te hebben gecontroleerd en, indien van toepassing, te hebben gewijzigd, bevestigt de Klant definitief zijn/haar bestelling en verklaart hij/zij dat hij/zij deze GCS en het vertrouwelijkheidsbeleid van Pilot volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Zodra de bestelling op de Website is geplaatst, wordt er een bevestigingsmail naar de Klant gestuurd en wordt de bestelling geregistreerd. Eenmaal geïdentificeerd aan de hand van hun e-mailadres en wachtwoord, hebben Klanten toegang tot de samenvatting van elk van hun bestellingen en de bijbehorende factuur, die in PDF-formaat kan worden gedownload, evenals een link waarmee lopende bestellingen kunnen worden gevolgd.

ARTIKEL 5 - BEWIJS VAN TRANSACTIE

Geautomatiseerde registers die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van Pilot worden bewaard, worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

Kort na het plaatsen van een bestelling ontvangt de Klant een automatische orderbevestiging per e-mail met een overzicht van de bestelling.

Bestelformulieren en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs kan worden overgelegd, in het bijzonder de e-mail ter bevestiging van de bestelling en het gedeelte "Mijn account" of gelijkwaardig op de Website.

ARTIKEL 6 - PRODUCTINFORMATIE

6.1. KENMERKEN

Pilot stelt op zijn website de te koop aangeboden producten voor met de nodige kenmerken in overeenstemming met de geldende wetgeving.  Deze informatie is voor de potentiële klant voldoende om de essentiële kenmerken van de producten die hij wenst te kopen te kennen alvorens een definitieve bestelling te plaatsen.

Geen enkele eigenschap van een product anders dan de eigenschappen die op de Website worden vermeld, kunnen als essentieel worden beschouwd.

6.2. GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN

De verkoopaanbiedingen op de Website zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
In geval van onbeschikbaarheid van het product tussen de validatie van de bestelling door de Klant en de voorbereiding van de bestelling, brengt Pilot de Klant hiervan op de hoogte en kan hij twee opties aanbieden: ofwel betaalt Pilot de volledige bestelling terug (er kan geen gedeeltelijke levering gebeuren) ofwel aanvaardt de Klant dat zijn bestelling volledig wordt geleverd zodra het onbeschikbare product opnieuw in voorraad wordt genomen. Als de Klant niet akkoord gaat, zal Pilot de betaalde bedragen terugbetalen, binnen een termijn van maximaal 14 dagen.

6.3. COMPLIANCE

De producten voldoen aan de geldende regelgeving met betrekking tot persoonlijke gezondheid en veiligheid, eerlijke handel en consumentenbescherming op het moment dat ze op de markt worden gebracht.

ARTIKEL 7 - PRIJZEN

Productprijzen worden aangegeven in euro's, inclusief alle belastingen. Eventuele extra leveringskosten worden vermeld voordat de Klant de bestelling bevestigt.

De prijs moet in één keer worden betaald wanneer de bestelling wordt geplaatst. Er worden geen aanbetalingen of voorschotten geaccepteerd. Alle bestellingen worden gefactureerd in euro's en betaald in euro's.

Pilot behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht zijn op het moment van validatie van de bestelling door de Klant.

ARTIKEL 8 - BETALINGSVOORWAARDEN

Om hun bestelling te betalen, kunnen consumenten kiezen uit de volgende betaalmethoden:

 • Met een betaalkaart of creditcard, door het kaartnummer zonder spaties tussen de cijfers, de vervaldatum en de controlecode direct in te voeren in het daarvoor bestemde veld (invoer beveiligd door SSL-codering - "Secure Socket Layer"). Alvorens hun betaalmethode te valideren en verder te gaan met hun bestelling, moeten Klanten de nummers die ze hebben ingevoerd in de daarvoor bestemde velden zorgvuldig controleren. Aankopen op de Website voldoen aan de 3D-Secure standaard. 3D-Secure is een protocol dat is ontwikkeld door de internationale uitgevers Visa (Verified By Visa) en Mastercard (Mastercard Secure Code) om de veiligheid van online betalingen te verbeteren. Dit protocol is gebaseerd op de invoering van een extra controle bij het doen van een online aankoop: naast de bankgegevens wordt de koper gevraagd om gegevens in te voeren waarmee de bank de koper kan identificeren en de transactie kan valideren;
 • Via de Bancontact of Ideal oplossing als de Klant een Bancontact of Ideal account opent of heeft.

De Klant garandeert Pilot dat hij over de nodige machtigingen beschikt om de gekozen betalingsmethode te gebruiken bij het valideren van zijn bestelling.

Waarschuwing: Als de prijs van een bestelling niet volledig en definitief wordt geïnd door Pilot, kan Pilot deze op elk moment annuleren, zonder ingebrekestelling of beroep op een rechter. Piloot kan ook de levering van bestelde producten achterhouden. Betwisting door de Klant van een betalingstransactie met een betalingsbemiddelaar leidt niet tot annulering van de verkoop.

Pilot behoudt zich ook het recht voor om te weigeren een levering uit te voeren of een bestelling uit te voeren van een Klant die een vorige bestelling niet volledig heeft betaald of met wie een betalingsgeschil loopt.

ARTIKEL 9 - REGELINGEN VOOR AFLEVERING EN PAKKETOPVOLGING

De producten worden geleverd in België, op het adres dat de Klant opgeeft bij het plaatsen van de bestelling. De Klant kan kiezen tussen twee leveringswijzen: levering aan huis of levering op een relaispunt. De leverings- en opvolgingsvoorwaarden van de vervoerders kunnen van toepassing zijn.

9.1. LEVERTIJDEN EN TRANSPORTKOSTEN

De levering vindt normaal gesproken plaats binnen enkele dagen nadat de vervoerder het pakket heeft opgehaald. De bezorgdatum die wordt vermeld in de e-mail ter bevestiging van de verzending of in een volgende e-mail is indicatief.

De volgende bezorgkosten zijn van toepassing:

   

Relaispunt levering

Thuisbezorging

Bestellingen van €0 tot €18,99 inc.

4,90 €

7,90 €

Bestellingen van €19 tot €28,99 incl. btw

3,90 €

6,90 €

Bestellingen van €29 tot €49,99 incl. btw

0,00 €

5,90 €

Bestellingen boven €50 incl.

0,00 €

0,00 €

 

De verzendkosten die van toepassing zijn op een bestelling worden gespecificeerd op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. In het geval van een afwijking van de bovenstaande tabel, prevaleren de leveringskosten die werden gespecificeerd toen de bestelling werd geplaatst.

9.2. TRACKING VAN LEVERING

Voor alle leveringen geldt dat de Klant onmiddellijk een e-mail ontvangt waarin staat dat het product is opgehaald door de vervoerder en dat de Klant de voortgang van het pakket op elk gewenst moment kan volgen met behulp van het trackingnummer dat in dezelfde e-mail wordt vermeld.

9.3 TE LATE OF NIET-LEVERING

In het geval van een vertraging in de levering ten opzichte van de datum die is vermeld in de e-mail ter bevestiging van de verzending of in een daaropvolgende e-mail, wordt de Klant verzocht om deze vertraging te melden aan Pilot via het contactformulier dat beschikbaar is in de sectie "contact met ons opnemen" van de Website of een gelijkwaardige benaming. Pilot zal dan contact opnemen met de vervoerder zodat een onderzoek kan worden uitgevoerd.

Pilot wijst alle verantwoordelijkheid af voor de verlenging van de leveringstermijnen als gevolg van de Klant, de onvoorziene en onoverkomelijke handeling van een derde partij bij het contract of een geval van overmacht.

ARTIKEL 10 - LEVERINGSFOUTEN EN PRODUCTCONTROLES

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om het aantal en de staat van de producten bij ontvangst te controleren en om voorbehoud te maken of klachten in te dienen die gerechtvaardigd lijken, of zelfs om het pakket te weigeren als het waarschijnlijk is geopend of als het tekenen van bederf vertoont. In geval van beschadiging of ontbrekende producten moet de Klant binnen drie werkdagen na levering het gebruikelijke voorbehoud maken bij de vervoerder.

Voor elke klacht met betrekking tot een leveringsfout en/of niet-conformiteit van de producten in natura of in kwaliteit ten opzichte van de indicaties op de bestelbon, moet de Klant eveneens Pilot binnen de 7 dagen verwittigen via het contactformulier dat beschikbaar is in de rubriek "contact opnemen" van de Website of een gelijkwaardige benaming.

In geval van niet-conformiteit van de producten in natura, onder voorbehoud van de andere bepalingen van deze AGV en onder voorbehoud van aanvaarding door Piloot, kan de Klant deze terugsturen naar Piloot en terugbetaald worden in overeenstemming met de volgende voorwaarden:

 • de fout te hebben gemeld aan de vervoerder en aan Piloot binnen de termijnen en volgens de methodes die hierboven zijn gespecificeerd;
 • Vul het "retourformulier" dat beschikbaar is in het gedeelte "mijn account" van de Website of een gelijkwaardig bedrag correct in en stuur het naar Pilot;
 • met Pilot zijn overeengekomen om een datum vast te stellen voor het ophalen van het pakket op de plaats van levering of op een relaispunt.

Pilot zal een vervoerder aanstellen om het pakket op te halen. De Klant moet ervoor zorgen dat het pakket gesloten is, zich in de originele verpakking bevindt en naast de geretourneerde producten het volledig ingevulde retourformulier en een kopie van de factuur bevat. Het voorgefrankeerde retourformulier, dat vooraf naar de Klant is verzonden, moet op het pakket worden geplakt. De Klant moet daarom het retourformulier, de aankoopfactuur en de retourbon afdrukken.

 

In het geval van een terugbetaling zal deze binnen 30 dagen na de datum van ontvangst van het geretourneerde product worden uitgevoerd door overschrijving op de bankrekening, Bancontact of Ideal-rekening van de klant.

 

Elke claim die niet in overeenstemming met de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt ingediend, wordt niet in aanmerking genomen en ontslaat Pilot van alle aansprakelijkheid jegens de Klant.

Bovenstaande bepalingen sluiten de uitoefening van het herroepingsrecht zoals beschreven in artikel 15 hieronder niet uit.

ARTIKEL 11 - HANDELSGARANTIE

De producten zijn nieuw en zijn gegarandeerd tegen alle defecten of fabricagefouten voor een periode van 3 jaar vanaf de datum van levering. Deze garantie dekt alle defecten die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten, op voorwaarde dat deze aan het licht komen onder normale gebruiksomstandigheden.

Deze garantie dekt niet :

 • verloren onderdelen,
 • schade als gevolg van normale slijtage van het product,
 • schade als gevolg van slecht onderhoud, duidelijk gebrek aan zorg of verkeerd gebruik (bijvoorbeeld een veer die is uitgespreid of geplet),
 • schade veroorzaakt door een externe gebeurtenis zoals een schok of een val op een hard oppervlak,
 • schade als gevolg van wijzigingen of reparaties die zijn uitgevoerd door de Klant of door een onbevoegde derde.

Tijdens deze garantieperiode kan de Klant binnen een periode van maximaal 30 dagen na ontvangst van het defecte product door Pilot vervanging of reparatie van het product verkrijgen dat door de klantenservice als defect is erkend.

De consument moet zijn verzoek om tussenkomst in de garantie formuleren aan Pilot via het contactformulier dat beschikbaar is in de sectie "contact opnemen" van de Website, of een gelijkwaardige benaming.

Het product moet door de Klant in de originele verpakking, vergezeld van de bijbehorende factuur en het retourformulier, worden teruggestuurd naar het volgende adres:

PILOT-PEN

Heuveldal 1, Romeinsesteenweg 468

1853 Strombeek-Beve

 

De kosten voor het terugsturen van het product zijn voor rekening van de Klant. Rembourszendingen worden om welke reden dan ook niet geaccepteerd.

Ingeruilde producten vallen voor de resterende periode onder de garantie.

In het geval van een terugbetaling zal deze binnen 30 dagen na de datum van ontvangst van het geretourneerde product worden uitgevoerd door overschrijving op de bankrekening, Bancontact of Ideal-rekening van de klant.

De bepalingen van dit artikel verhinderen de Klant niet om gebruik te maken van de wettelijke garanties of het herroepingsrecht.

ARTIKEL 12 - WETTELIJKE GARANTIES

Onafhankelijk van de 3 jaar commerciële garantie, zijn alle PILOT producten gedekt door de wettelijke garantie tegen defecten in overeenstemming met de bepalingen van het voormalige Burgerlijk Wetboek.

Deze garantie wordt uitgeoefend bij Pilot. De Klant moet zijn verzoek formuleren aan Pilot, via het contactformulier dat beschikbaar is in de sectie "contact met ons opnemen" van de Website of een gelijkwaardige benaming.

Het product moet door de Klant worden teruggestuurd in de originele verpakking en vergezeld van de bijbehorende factuur en het retourformulier, dat moet worden ingevuld en beschikbaar is in het gedeelte "Mijn Account" van de Website of op een vergelijkbare manier, naar het volgende adres:

PILOT-PEN

Heuveldal 1, Romeinsesteenweg 468

1853 Strombeek-Beve

ARTIKEL 13 - HERROEPINGSRECHT

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen heeft de Klant een herroepingsrecht dat zonder opgaaf van redenen kan worden uitgeoefend binnen 14 dagen na ontvangst van het product.

Pilot verlengt deze herroepingstermijn tot 30 dagen na ontvangst van het product.

De Klant kan dus, zonder opgave van reden en zonder betaling van boetes, het product terugsturen en omruiling of terugbetaling van het factuurbedrag verkrijgen tot 30 dagen na ontvangst van het product.

Binnen deze termijn kan de consument het product, dat zich in de originele verpakking moet bevinden, met alle accessoires (etui, cartridges, garanties, instructies en documentatie) en vergezeld van de bijbehorende factuur en het retourformulier dat moet worden ingevuld en beschikbaar is in het gedeelte van de Website genaamd "Mijn account" of op een vergelijkbare manier, of een andere ondubbelzinnige verklaring waarin de wens tot herroeping en de referenties van de bestelling worden vermeld, per pakketpost terugsturen naar het volgende adres:

PILOT-PEN

Heuveldal 1, Romeinsesteenweg 468

1853 Strombeek-Beve

 

Een ondubbelzinnige verklaring kan bijvoorbeeld als volgt worden geformuleerd:

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

   (Dit formulier alleen invullen en terugsturen als u het contract wilt herroepen)

   - Ter attentie van PILOT PEN, Heuveldal 1, Romeinsesteenweg 468, 1853 Strombeek-Beve:

   - Ik/Wij (*) stel/stellen u (*) hierbij in kennis van mijn/onze (*) herroeping van het contract voor de verkoop van de volgende goederen (*)/diensten (*)

   - Besteld op (*)/ontvangen op (*)

   - Naam consument(en)

   - Adres van consument(en)

   - Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving van dit formulier op papier)

   - Datum

   (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Om de verwerking van je verzoek te vergemakkelijken, moet je ook je bestelnummer vermelden.

Het product moet binnen 30 dagen worden geretourneerd, zoals blijkt uit het poststempel of een ander volgnummer. Het geretourneerde product mag niet zijn blootgesteld aan langdurig gebruik (langer dan een paar minuten), langer dan de tijd die nodig is voor een test, waardoor de wederverkoop in gevaar zou kunnen komen.

De kosten voor het retourneren van goederen na de uitoefening van het herroepingsrecht worden gedragen door Pilot, maar de risico's van het retourneren blijven bij de consument. De kosten zullen worden terugbetaald op hetzelfde moment als de aankoopprijs, op vertoon van bewijs, en alleen voor zover ze de minst dure standaard leveringskosten niet overschrijden.

De terugbetaling zal gebeuren via overschrijving, afhankelijk van de betalingswijze van de klant, op zijn bankrekening, Bancontact of Ideal binnen een termijn van 14 dagen of minder volgend op de datum waarop het herroepingsrecht werd uitgeoefend. In overeenstemming met de wet kan de terugbetaling worden uitgesteld totdat het product is teruggevonden of totdat de Klant het bewijs van verzending van het product heeft geleverd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

ARTIKEL 14 - OVERMACHT

De uitvoering van alle of een deel van de verplichtingen van Pilot zal worden opgeschort in het geval van een geval van overmacht dat de uitvoering verhindert of vertraagt.

Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • blokkering van transportmiddelen of bevoorrading, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, blikseminslag.
 • het uitvallen van telecommunicatienetwerken of moeilijkheden die specifiek zijn voor telecommunicatienetwerken buiten de klanten om.

Pilot zal de Klant binnen tien werkdagen na kennisname van de gebeurtenis per e-mail op de hoogte brengen. Piloot en de Klant zullen vervolgens binnen een maand, tenzij dit onmogelijk is door overmacht, samenkomen om de impact van de gebeurtenis te onderzoeken en de voorwaarden overeen te komen waaronder de uitvoering van het contract zal worden voortgezet of indien de Klant beslist om het contract te beëindigen. Piloot verbindt zich er vervolgens toe om de betaalde bedragen terug te betalen binnen dertig dagen na kennisgeving per aangetekende brief van zijn wens om het contract te beëindigen.

ARTIKEL 15 - GELDIGHEID

Indien een of meer van de bepalingen van deze AGV ongeldig worden verklaard of als zodanig worden aangemerkt bij toepassing van een wet, voorschrift of na een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank, behouden de overige bepalingen al hun kracht en reikwijdte.

ARTIKEL 16 - VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Pilot verwerkt de persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Voor de rest verwijzen we naar het vertrouwelijkheidsbeleid van Pilot. Deze maakt integraal deel uit van deze AV.

ARTIKEL 17 - TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLENBESLECHTING

Deze AV en de contracten die op grond daarvan worden gesloten, worden beheerst door Belgisch recht. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gelden verwijzingen in deze AV naar wetgeving als verwijzingen naar de Belgische wetgeving.

In het geval van een geschil zullen de partijen eerst proberen dit in der minne op te lossen.

 

In geval van aanhoudende onenigheid moet het geschil, onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen inzake rechterlijke bevoegdheid en niettegenstaande artikel 2 van deze AV, worden voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van Brussel.